Analizator rtęci RA-915M
  • Bezpośrednie oznaczanie rtęci bez uprzedniej kumulacji na złotym sorbencie
  • Wysoka selektywność i bardzo wysoka czułość oznaczania rtęci w powietrzu i wodzie
  • Wbudowany akumulator pozwala na oznaczanie rtęci w powietrzu i gazach w warunkach terenowych
  • Małe wymiary i masa
  • Wbudowany mikroprocesor i wyświetlacz ciekłokrystaliczny do pracy niezależnej, interfejs do podłączenia do komputera
  • Na zamówienie klienta kompletacja z przystawkami do analizy wody i roztworów metodą “zimnej pary” oraz do analizy próbek stałych i ciekłych metodą pirolizy

 

Zasada działania

Działanie RA-915M polega na różnicowym sposobie pomiaru stężenia rtęci, który jest realizowany z zastosowaniem spektroskopii zeemanowskiej z wysokoczęstotliwościową modulacją polaryzacji swiatła.

 
Źródło emisji (lampa rtęciowa) umieszczone jest w stałym polu magnetycznym. Powoduje to podział linii rezonansowej promieniowania rtęci (254 nm) na trzy spolaryzowane składowe zeemanowskie, z których dwie: σ+ i σ- są używane do oznaczania rtęci. Jedna z tych składowych jest pochłaniana zarówno przez atomy rtęci jak i obecne w powietrzu substancje zakłócające pomiary (parę wodną, pył i inne). Druga – wyłącznie przez substancje zakłócające. Oznaczanie stężenia rtęci na podstawie różnicy w pochłanianiu tych składowych zapewnia wyjątkową selektywność i czułość analizy. Użycie wielodrożnej kuwety analitycznej o łącznej długości drogi optycznej blisko 10 m. pozwoliło uzyskać jeszcze większą czułość przyrządu. Wyniki pomiarów są wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym lub podłączonym komputerze.

Analiza wody i roztworów wodnych

Oznaczanie rtęci w wodzie i roztworach metodą “zimnej pary” wykonywane jest za pomocą przystawki RP-91. Do próbki dodawany jest odczynnik redukujący (SnCl2), a uwolnione atomy rtęci są przenoszone do kuwety pomiarowej strumieniem powietrza. Dolny limit oznaczania rtęci w wodzie wynosi 0,6 ppt (ng/dm3). Czas analizy dla próbki o objętości 10 ml jest nie większy niż 90 sec.

Analiza próbek stałych

Oznaczanie rtęci w próbkach stałych metodą pirolizy wykonywane jest za pomocą przystawki RP-91C. Nagrzewanie próbki w pierwszej sekcji atomizatora powoduje wyparowanie i częściowy rozkład związków zawierających rtęć. W drugiej sekcji atomizatora zachodzi całkowity rozkład tych związków oraz katalityczne dopalenie substancji organicznych i cząstek węgla. Spaliny zawierające uwolnione atomy rtęci przenoszone są strumieniem powietrza do kuwety pomiarowej. Metoda pirolizy pozwala w ciągu 1-2 min oznaczać zawartość rtęci w próbkach gleby, żywności, próbkach biologicznych i produktach naftowych bez uprzedniej mineralizacji tych próbek. Metoda ta może być również zastosowana do analizy próbek ciekłych o większej zawartości rtęci.
 

Dane techniczne: RA-915M
Podstawowe dane techniczne
Wymiary i ciężar (z akumulatorami i ładowarką) 460x210x110mm, 7,58 kg
Zasilanie 110/220V, 50/60 Hz, 15W; DC 10 – 14 V

 

Charakterystyka analityczna
Próbki Poziom wykrywania Objętość lub masa próbki Technika atomizacji Ilość analiz na godz.
*) Pomiar w czasie rzeczywistym – czas odpowiedzi do 1 sec.
Powietrze atmosferyczne 2 ng/m3 20 l/min bez atomizacji *)
Gazy naturalne i inne 2-500 ng/m3 5 – 20 l/min bez atomizacji *)
Woda 0,5 ng/l 20 ml zimna para 15
Oleje i kondensaty 50 µg/kg 10 mg piroliza 15
Próbki stałe i osady 0,5 µg/kg 200 mg piroliza 15
Mocz 5 ng/l 1 ml zimna para 15
Tkanki 5 µg/kg 10 mg piroliza 15
Włosy 20 µg/kg 10 mg piroliza 15
Krew 0,5 µg/l 0,2 ml zimna para 15
Próbki roślinne 2 µg/kg 50 mg piroliza 15
Artykuły żywnościowe 2 – 10 µg/kg 5 – 50 mg piroliza 15