Elektroforeza Kapilarna – kationy w wodzie
Oznaczanie kationów w wodzie
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka roztwór kalibracyjny oraz próbka badana
Bufor fosforanowy
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 150 mbar×sek
Napięcie robocze 17 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Podane informacje pochodzą z metodyki wykonaia takiej analizy.
Materiały firmy LUMEX.