Spektrofluorymetryczne Oznaczanie Substancji

Spektrofluorymetryczna metoda oznaczania substancji wykorzystuje elektronowe przejścia energetyczne zachodzące w atomach lub cząsteczkach spowodowane absorpcją, a następnie emisją promieniowania elektromagnetycznego. Jeśli układ elementarny (atom lub cząsteczka) pochłania energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, wówczas przechodzi ze stanu elektronowego o najniższej energii (zwanego podstawowym) w jeden z możliwych elektronowych stanów wzbudzonych. Po absorpcji promieniowania układ może zużyć nadmiar energii w wyniku reakcji chemicznej lub powrócic do stanu podstawowego oddając energię w zderzeniach z innymi atomami lub cząsteczkami (tzw. przejścia bezpromieniste), albo przez emisję promieniowania elektromagnetycznego (przejścia promieniste). Emisja promieniowania elektromagnetycznego w wyniku przejść pomiędzy stanami elektronowymi o tej samej multipletowości (np. S1 Ž S0) nosi nazwę fluorescencji.

Nie wszystkie substancje mają zdolność emisji fluorescencji. Fluorescencję cząsteczkową wykazują zazwyczaj związki aromatyczne o budowie planarnej, zawierające sprzężone układy wiązań podwójnych oraz niektóre ich kompleksy z metalami. Uproszczony schemat przejść elektronowych w cząsteczce odpowiadających fluorescencji przedstawiono na rysunku.
 

 
Natężenie promieniowania fluorescencyjnego, If, jest wprost proporcjonalne do ilości promieniowania zaabsorbowanego przez próbkę oraz do wydajności kwantowej fluorescencji W:
If = p(I0 -I)W, (1)
gdzie:
p – oznacza współczynnik proporcjonalności
I0 – natężenie promieniowania wzbudzającego (padającego)
I – natężenie promieniowania po przejściu przez roztwór.

Zgodnie z prawem Lamberta – Beera:
I = I010-alc, (2)
gdzie:
a – oznacza współczynnik absorpcji
l – grubość kuwety
c – stężenie analitu.

Wydajność kwantowa fluorescencji zależy od stężenia substancji fluoryzującej następująco:
W = W0e-k (c-c0) , (3)
gdzie:
c0 – oznacza wielkość progowego stężenia, przy którym zaczyna zachodzić stężeniowe wygaszanie fluorescencji
k – współczynnik wygaszania stężeniowego
W0 – wydajność fluorescencji przy progowym stężeniu substancji fluoryzującej c = c0 (wartości c0 i k zależą od rodzaju substancji fluoryzującej i rozpuszczalnika).

Stąd:
If = pI0 (1-10-alc) W0e-k (c-c0) , (4)

Jeżeli stężenie substancji fluoryzującej jest dostatecznie małe (c ‹‹ c0, alc ‹ 0,01), to po rozwinięciu funkcji wykładniczych 10-alc oraz W0e-k (c – c0) w szereg Taylora otrzymujemy:
10-alc ››~1-2,303alc
W = W0e-k (c-c0)e-k (c – c0) = W0e(kc0) (1-kc) ~ W0e(kc0), (kc ‹‹ 1).

Zatem, przy powyższych założeniach wydajność kwantowa fluorescencji jest wielkością stałą, a wyrażenie na If przyjmuje następującą postać:
If = 2,303pI0W’alc= KI0lc (5)
gdzie:
W’ = W0e(kc0) ,
K = 2,303pW’a jest współczynnikiem proporcjonalności.

Dla stałej wartości I0 natężenie fluorescencji jest więc wprost proporcjonalne do stężenia substancji oznaczanej. Zależność ta jest zachowana dla roztworów silnie rozcieńczonych, o stężeniu do kilku ppm. W przypadku bardziej stężonych roztworów wartość wyrażenia 10-alc jest mała i dla stałej wartości I0 natężenie fluorescencji maleje w wyniku wygaszania stężeniowego (patrz wzór 4 dla 10-alc ‹‹ 1):
If = pI0W0e-k (c-c0) , (6)
Przykładową zależność natężenia fluorescencji od stężenia ryboflawiny przedstawiono na poniższym rysunku.

Widać z niego wyraźnie, że zależność fluorescencji od stężenia w szerokim jego przedziale nie jest prostoliniowa. W analizie chemicznej wykorzystuje się prostoliniowy fragment zależności natężenia fluorescencji od stężenia analitu, zgodnie z wzorem (5).

Przy oznaczeniach spektrofluorymetrycznych należy brać również pod uwagę zjawisko absorbcji promieniowania fluorescencyjnego spowodowane obecnością w roztworze substancji towarzyszących, mających zdolność fluorescencji lub wygaszania fluorescencji, co jest potencjalnym źródłem błędów. Istotny wpływ na natężenie promieniowania fluorescencyjnego ma także temperatura (ze wzrostem której fluorescencja maleje), rodzaj rozpuszczalnika i pH roztworu.

Główną zaletą metod fluorymetrycznych jest ich duża czułość, znacznie przewyższająca czułość metod spektrofotometrii absorbcyjnej. Metodami flourymetrycznymi można oznaczać substancje organiczne i nieorganiczne o stężeniach od dziesiętnych części ppb do kilku ppm (np. istnieje metoda oznaczania magnezu w zakresie stężeń 0,02 – 0,2 ppb). Metody te charakteryzują się dobrą precyzją i dokładnością, są bardziej selektywne niż metody absorbcjometryczne, ponieważ dają większą możliwość selekcji warunków oznaczenia przez dobór odpowiedniej długości fali promieniowania wzbudzającego i mierzonego wtórnego promieniowania fluorescencji oraz pH roztworu.