Produkty
Nazwa Krótki opis przyrządu
Oznaczanie rtęci
Analizator rtęci RA-915M

Więcej informacji
OPIS METODY
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Analizator rtęci RA-915M jest przenośnym wielofunkcyjnym absorberem atomowym przeznaczonym do bezpośredniego oznaczania rtęci w powietrzu, gazie ziemnym, gazach technologicznych i spalinowych. Wyposażony w przystawkę RP-92 analizator pozwala na oznaczanie rtęci w wodzie i roztworach techniką “zimnych par”, a w przystawkę RP-91C lub Pyro-915 – w próbkach stałych i ciekłych metodą pirolizy bez uprzedniego przygotowania próbek.
Korekcja tła oparta na wykorzystaniu efektu Zeemana eliminuje wpływ na wyniki pomiarów substancji, pochłaniających światło o długości fali 254 nm (np. SO2). Pozwala to na bardzo dokładne oznaczanie rtęci w powietrzu i gazach w trybie „on-line” z wyprowadzeniem wyników co sekunda. Analizator może również pracować w trybie monitoringu z wyprowadzając wyniki na komputer lub przechowując je w pamięci wewnętrznej.
Dolna granica oznaczania rtęci w powietrzu wynosi w trybie „on-line” 2 ng/m3, w trybie monitoringu – 0,6 ng/dm3.
Elektroforeza kapilarna
Capel-105M

WIĘCEJ INFORMACJI
OPIS METODY
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
PRZYKŁADY APLIKACJI
Systemy elektroforezy kapilarnej z serii CAPEL, Capel-103 i bardziej zaawansowane modele 104 i 105 (105M) są przyrządami o wysokiej sprawności rozdziału, wyposażonymi w detektor fotometryczny (spektrofotometryczny). Modele 104 i 105 wyposażone są w autosampler wejściowy i wyjściowy, każdy na 10 probówek Ependorfa umożliwiający automatyczne przygotowanie i wykonanie analizy według wprowadzonego do pamięci przyrządu programu. Wymienialne zasilacze o różnej biegunowości i napięciu do 25 kV umożliwiają oznaczenie zarówno anionów jak i kationów. Łatwo wymienialna kaseta z termostabilizowaną kapilarą pozwala szybko przechodzić do analizy substancji innej grupy. Wyniki analiz są rejestrowane za pomocą oprogramowania komputerowego Chrom@Spec, zapewniającego szerokie możliwości opracowywania otrzymanych danych.
Przykłady uzyskanych za pomocą CAPELi wyników są przedstawione w Galerii elektroforegramów
Mineralizacja mikrofalowa
Minotavr-2

WIĘCEJ INFORMACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Mineralizator mikrofalowy Minotavr-2 automatycznie wykonuje tak mineralizację, jak i odparowywanie próbek, przygotowywanych do analiz metodami: AAS, ICP, fotometryczną, luminescencyjną i innymi. Parametry procesu są zadawane przez operatora lub pobierane z biblioteki programów.
Mineralizacja w zamknictym ekstraktorze całkowicie zapobiega stratom pierwiastków łatwo lotnych, co zostało sprawdzone poprzez dodawanie do mineralizowanych próbek znanych ilości rtęci.
Ograniczenie ciśnienia roboczego do 8 atmosfer zapewnia długowieczność urządzenia, a razem ze wzmocnioną obudową zewnętrzną gwarantuje bezpieczeństwo pracy nawet w przypadku błędów operatora.
Chłodzenie powietrzem pozwala na instalację mineralizatora w dowolnym miejscu w laboratorium.
MS-6

WIĘCEJ INFORMACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy MS-6 wyposażony jest w 6-pozycyjną karuzelę. Pozwala to na jednoczesną mineralizację od 2 do 6 próbek. Jedno ze stanowisk podłączone jest do systemu kontroli ciśnienia i temperatury.
Pracą mineralizatora steruje wbudowany procesor, pozwalający zadawać parametry mineralizacji z pulpitu sterowania lub korzystać z przechowywanej w pamięci przyrządu biblioteki programów. W czasie mineralizacji na wyświetlaczu są pokazywane zadane i aktualne wartości temperatury i ciśnienia oraz czas aktualnie wykonywanego etapu programu mineralizacji.
MS-6 podłączany jest do wentylacji wywiewnej i nie wymaga instalacji w dygestorium. Wzmocniona obudowa i podwójne drzwi zapewnią całkowite bezpieczenstwo korzystania z przyrządu.
Analiza fluorymetryczna, fotometryczna i luminometryczna
Analizatory cieczy Fluorat-02
Więcej informacji
OPIS METODY
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Analizatory cieczy FLUORAT®-02 są uniwersalnymi przyrządami przeznaczonymi do oznaczania stężenia substancji nieorganicznych i organicznych w wodzie naturalnej, pitnej oraz w ściekach, glebie i osadach, powietrzu, materiałach technicznych oraz żywności po ich doprowadzeniu do postaci roztworów.
Podstawowym modelem serii jest FLUORAT®-02-3M – filtrowy fluorymetr, fotometr i luminometr.
Bardziej zaawansowany model FLUORAT®-02-2M posiada większą czułość i większe możliwości współdziałania z innym śprzętem, pozwala na wykonanie analiz metodą fosforescyjną oraz może być stosowany jako fluorymetryczny detektor w systemach HPLC.
Obie wersji analizatora mogą być wyposażone w przystawki światłowodowe, pozwalające na badanie obiektów, znajdujących się poza komorą na kuwetę.
Producent analizatorów FLUORAT®-02, firma LUMEX opracowała dla nich ponad 70 atestowanych aplikacji, z których 5 są zatwierdzone jako GOST (norma państwowa).
Spektrofluorymetr Fluorat-02-Panorama

Więcej informacji
OPIS METODY
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Spektrofluorymetr Fluorat-02-Panorama wyposażony jest w dwa niezależnie sterowane monochromatory w kanałach pobudzenia i rejestracji, lampę ksenonową i detektor sygnału luminescencyjnego PMT. Zakres spektralny monochromatorów ze zwierciadlaną siatką dyfrakcyjną o gęstości 900 l/mm wynosi 210-730 nm. Długość fali może być ustalana z klawiatury przyrządu lub za pomocą oprogramowania komputerowego sterującego analizatorem. Przyrząd przeznaczony jest do analizy widm luminescencji próbek ciekłych i stałych, wykorzystania jako detektor w systemach HPLC, oraz skanowania synchronicznego lub otrzymywania dwuwymiarowych widm w kanałach pobudzenia i rejestracji.
Analizator ropopochodnych AN-2

WIĘCEJ INFORMACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNEUlotki
Analizator zawartości ropopochodnych AN-2 przeznaczony jest do oznaczania stężenia ropopochodnych w wodzie naturalnej, pitnej, technologicznej, w ściekach, glebie i osadach dennych metodą fotometrii w podczerwieni. Analizy są wykonywane zgodnie z normą
PN-82/C-04565.01 z możliwością zamiany czterochlorku węgla innym mniej szkodliwym rozpuszczalnikiem.
Analizator AN-2 wpisany jest do Państwowego rejestru środków pomiarowych Rosji i aktualnie jest najbardziej rozpowszechnionym w Rosji przyrządem do oznaczania stężenia ropopochodnych w wodzie i glebie.
Spektrometria w podczerwieni (IR)
InfraLUM FT-08

WIĘCEJ INFORMACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Fourierowski analizator FTIR InfraLUM FT-08 jest uniwersalnym spektrometrem średniej podczerwieni (350 – 7 500 cm-1) do zastosowania w badaniach naukowych, ochronie środowiska, farmaceutyce i wielu innych dziedzinach. Interferometr typu “podwójne kocie oko” zapewnia bardzo dokładny zapis widm IR. Duże gniazdo kuwet pozwala na instalację wielu rodzajów kuwet i akcesoriów, w tym także niestandardowych, do analizy próbek stałych, ciekłych i gazowych. Podstawowe dziedziny zastosowania FT-08 to: identyfikacja nieznanych substancji, potwierdzenie tożsamości surowców, analiza preparatów farmaceutycznych, oznaczenie składu próbek, oznaczenie zawartości ropy i ropopochodnych w wodzie i identyfikacja źródła zanieczyszczenia. Oryginalnie oprogramowanie SpectraLUM pozwała na obsługę przyrządu nawet przez niewykwalifikowany personel.
InfraLUM FT-10

WIĘCEJ INFORMACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Analizator NIR InfraLUM FT-10 jest skanującym spektrometrem bliskiej podczerwieni (8 000-14 000 cm-1), wyspecjalizowanym do analiz żywności, ziarna, mąki, składników pasz, mleka w proszku i in. Przyrząd jest przeznaczony do oznaczania podstawowych parametrów próbek: wilgotności, zawartości białka, tłuszczu, błonnika, popiołu, cukrów, włókna i wielu innych. Analiza jest wykonywana w ciągu 3-4 min i nie wymaga ani wstępnego przygotowania próbki, ani użycia jakichkolwiek odczynników chemicznych. Oryginalne oprogramowanie komputerowe SpectraLUM Pro pozwała wykonywać analizy nawet niewykwalifikowanym użytkownikom.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
System HPLC

WIĘCEJ INFORMACJI
OPIS METODY
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
PRZYKŁADY APLIKACJIUlotki
Firma LUMEX produkuje elementy systemu HPLC umożliwiające zestawienie kompletnego stanowiska analitycznego. Detektorem może być jeden z analizatorów typu Fluorat-02. Wysokociśnieniowa pompa strzykawkowa Python, dozownik typu Rheodyne, mikrokuwety przepływowe, kolumny, przedkolumny oraz elementy łączące pozwalają stworzyć system odpowiadający szczegółowym potrzebom użytkownika. W skład zestawu może wchodzić również przyjazne użytkownikowi oprogramowanie (Multichrome) do odbierania, prezentacji i opracowywania wyników. Zastosowanie pompy strzykawkowej zapewnia stabilność ciśnienia, zwłaszcza przy małych szybkościach przepływu, a wykorzystanie fluorymetryczej metody detekcji – wysoką selektywność i czułość analizy. Zastosowanie dwóch pomp pracujących razem pozwala zwiększyć zakres użytecznych przepływów.
Akcesoria
Kuwety kwarcowe do analiz fotometrycznych i luminescencyjnych

WIĘCEJ INFORMACJI
Ceny
Kuwety z dwóch rodzajów kwarcu wykonane są unikalną metodą spawania z trzech elementów. Używany materiał to bardzo wysokiej jakości szkło kwarcowe. Wymiary tych kuwet zgodne są ze światowymi standardami, co gwarantuje możliwość stosowania ich we wszystkich obecnie produkowanych analizatorach używających kuwet prostokątnych. Szereg wymiarowy obejmuje kuwety o drodze optycznej 1, 2, 3, 5, 10, 20 i 50 mm.