Analizatory cieczy FLUORAT®-02
Opis
 • Obsługa w trybie wyboru z modyfikowalnej listy typowych zanieczyszczeń
 • Przechowanie w nieulotnej pamięci 16(32) różnych metodyk wraz z ich krzywymi kalibracyjnymi i zerowaniami
 • Przechowywanie wyników analiz w nieulotnej pamięci aparatu
 • Możliwość drukowania wyników za zewnętrznej drukarce
 • Zasilanie z sieci ~220V lub z akumulatora =12V
 • Autotest wykonywany przy każdym włączeniu aparatu

 

Patrz tu: Spektrofluorymetr Fluorat-02-Panorama

FLUORAT®-02 jest pierwszym przyrządem produkowanym przez firmę LUMEX. Jest on obecnie szeroko stosowany w wielu laboratoriach analitycznych, gdzie jest podstawowym analizatorem umożliwiającym zrealizowaniedo wielu fluorymetrycznych, fotometrycznych i chemiluminometrycznych metod analitycznych. Ta różnorodność pozwala analitykom wybrać optymalną metodę oznaczenia wykrywanych składników próbki.
Analizatory z rodziny Fluorat mają budowę modułową. Jednostka podstawowa, FLUORAT®-02 jest filtrowym analizatorem, który wykorzystując jeden układ optoelektroniczny może spełniać funkcję fotometru, fluorymetru i chemiluminometru. FLUORAT®-02-2M jest ponadto fluorymetrem rejestrującym wyniki w funkcji czasu i może być używany także jako detektor fluorymetryczny w systemach HPLC, zachowując możliwość wymiany kuwet pomiarowych.
FLUORAT®-02 jest zautomatyzowanym analizatorem dostarczanym z pakietem certyfikowanych w Rosji metod zgodnych z przepisami sanitarnymi do kontroli jakości wody pitej i ścieków, jak również do analiz powietrza, gleby i składników produktów żywnościowych. Metody analityczne przeznaczone dla tego przyrządu są tak dobrane, by zapewnić minimalny poziom detekcji niższy od połowy dopuszalnych stężeń analizowanych substancji oraz by maksymalnie skrócić i uprościć proces przygotowywania próbek. Na przykład przygotowanie próbek zajmuje: 2 do 3 minut – na węglowodory petrochemiczne; 5 do 7 minut – na fenole; 2 do 3 minut – na substancje powierzchniowo czynne.

Szeroki zakres widmowy

Analizator FLUORAT®-02 wyposażony jest w wysokociśnieniową ksenonową lampę wyładowczą, która emituje intesywne światło w zakresie widmowym od 200 do 950nm.

Wszechstronność

Przyrząd jest zasadniczo fluorymetrem, jednakże może on działać także jako fotometr, chemiluminometr lub fosforymetr. Fluorymetry FLUORAT®-02 mogą być wyposażone w wymienne gniazdo na kuwety, pozwalające na użycie do analiz fotometrycznych kuwet o diugości drogi optycznej 20 i 40 mm.

Pomiary w terenie

Analizator może być zasilany zarówno z sieci prądu zmennego, jak i z akumulatora =12V, co pozwala na używanie go w warunkach terenowych.

Zautomatyzowane procedury obsługi

Nazwy metod, ich parametry i współczynniki kalibracyjne wyświetlane są w menu użytkownika. Pokazuje ono także załadowną kalibrację, przechowywaną wraz z metodą w nieulotnej pamięci aparatu. Autotest wszystkich istotnych zespołow urządzenia wykonywany jest przy każdym włączeniu aparatu oraz w trakcie wykonywania pomiarów. Wykonanie analizy sprowadza się jedynie do wybrania z menu potrzebnej metody i umieszczenia w gnieździe pomiarowym kuwety z przygotowaną próbką. Stężenie określanego składnika wyświetlane jest na wbudowanym wyświetlaczu LCD lub wysyłane jest przez port szeregowy (RS 232) do zewnętrznego komputera.

Analizy

Tabela zamieszczona poniżej prezentuje zakresy stężeń kilku metod analitycznych opracowanych dla analizatora FLUORAT®-02. Są to certyfikowane w Rosji metody dotyczące analizy wody. Podane zekresy dotyczą analizy próbek bez ich rozcieńczenia lub zetężenia.
 

Lista aplikacji, opracowanych dla analizatorów FLUORAT®-02
Woda naturalna, pitna oraz ścieki
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Azotany 0,05 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Azotyny 0,005 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,000002 – 0,0005 kriofluorescencyjna 2M
Benzo[a]piren 0,000002 – 0,0005 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Bor 0,05 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 5 – 10 000 fotometryczna 3M, 2M
Crom całkowity 0,02 – 0,5 fotometryczna 2M
Cyjanki 0,01 – 0,4 fotometryczna 3M, 2M
Cyna 0,01 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Cynk 0,005 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fenole 0,0005 – 25 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,02 – 0,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Glin 0,01 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Mangan 0,01 – 2,5 fotometryczna 3M, 2M
Mętność 1 – 100 NTU nefelometryczna 3M
Miedź 0,005 – 0,2 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Molibden 0,025 – 2,5 fotometryczna 3M, 2M, Panorama
Nikiel 0,01 – 4,0 fotometryczna 3M, 2M
Ołów 0,005 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Produkty naftowe 0,005 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Siarczki 0,005 – 2,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Substancje powierzchniowo czynne anionowe 0,025 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Substancje powierzchniowo czynne kationowe 0,01 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Uran 0,002 – 1,0 fosforescencyjna 2M
Wanad 0,025 – 2,0 fotometryczna 3M, 2M, Panorama
Żelazo 0,05 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Woda pitna
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Arsen 0,005 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Beryl 0,0001 – 0,05 fluorescencyjna 3M, 2M
Bor 0,05 – 0,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fluorki 0,005 – 2,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Selen 0,0001 – 0,005 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Gleba, osady denne, odpadki stałe
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Benzo[a]piren 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Bor 0,5 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Chryzen 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cynk 0,5 – 20 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Piren 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Produkty naftowe 5 – 20 000 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Żywność
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Aflatoksyny B1, B2, G1, G2 0,0002 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Aflatoksyna M1 w mleku 0,00002 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,0002 – 0,01 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cyna 0,5 – 8,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Cynk 0,5 – 400 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Dwuetylstilbestrol 0,000025 – 0,5 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Estradiol 0,000025 – 0,25 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Histamina wg PN-90/A-86786 0,05 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Miedź 0,01 – 40 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,003 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Witamina A 0,2 – 100 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Witamina B1 0,1 – 10 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina B2 0,05 – 10 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina C 10 – 5 000 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina E 1,0 – 500 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama

 

Emisje przemysłowe
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Benzo[a]piren 0,00025 – 1,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,00025 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Fenole 0,1 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,04 – 40 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Kadm 0,002 – 0,04 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,0025 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/m3) Metoda analizy Wykonywana na:
Powietrze atmosferyczne Powietrze na stanowiskach pracy
Benzo[a]piren 0,0000001 – 0,001 - fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cynk 0,001 – 0,1 0,2 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fenole 0,002 – 0,2 0,1 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fluorowodór - 0,2 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,005 – 0,25 0,04 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Kadm 0,00025 – 0,005 0,01 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Miedź 0,001 – 0,1 0,2 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,00025 – 0,01 0,0025 – 0,1 kriofluorescencyjna 2M
Siarkowodór 0,002 – 0,08 0,5 – 4,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Wersje FLUORAT®-02-3M i FLUORAT®-02-2M

Model FLUORAT®-02-2M umożliwia pomiar intensywności fosforescencji pracując w trybe rejestracji fluorescencji w funkcji czasu. Tryb ten, cechujący się bardzo wysoką selektywością i czułością, używany jest podczas wykrywania uranu. Analizator ponadto ma możliwośc pracy ze światłowodami, które pozwalają mierzyć luminescencję lub światło odbite od powierzchni próbek zewnętrznych, takich jak papier czy luminofory. Model FLUORAT®-02-2M może być połączony z przystawką CRYO-1/2, a także może służyć jako fluorymetryczny detektor dla systemów HPLC.

FLUORAT®-02-2/3M – istotne cechy:

 • Obsługa na zasadzie wyborów z menu użytkownika przy analizach standardowych zamieczyszczeń
 • Tabele kalibracyjne i zerowania dla 16 (32) różnych składników zapisane we wbudowanej, nieulotnej pamięci aparatu
 • Wydruki wyników
 • Przechowywanie wyników we wbudowanej pamięci
 • Zasilanie z sieci ~220V lub z akumulatora =12V
 • Autotest – urządzenie automatyznie wykrywa awarie we wszystkich podzespołach

 

Podstawowe dane techniczne
02-3M 02-2M
Zakres widmowy 200-650 nm
Typy kuwet Q10, Q20, Q40
Zasilanie AC 110/220V, DC 12 V, 36 W
Wymiary 300x300x90 mm 330x300x120 mm
Masa 8 kg 10 kg

tdtdtdtdtd